ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1.พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 3.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้านการเกษตร 4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬาในท้องถิ่น 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 6.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 7.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ส่งเสริมให้ความรู้สู่อาเซียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 3.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้านการเกษตร 4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬาในท้องถิ่น 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 6.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 7.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ส่งเสริมให้ความรู้สู่อาเซียน ../add_file/1.พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 3.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้านการเกษตร 4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬาในท้องถิ่น 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 6.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 7.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ส่งเสริมให้ความรู้สู่อาเซียน
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : djALEiPMon10410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w3-animate-top file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-top ../add_file/w3-animate-top
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : 1.ภาษีโรงรือนและที่ดิน 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 3.ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.สอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมรับโรงเรือนนั้น โดยมีห้วงเวลาในการจัดเก็บประจำทุกวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.ภาษีโรงรือนและที่ดิน 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 3.ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.สอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมรับโรงเรือนนั้น โดยมีห้วงเวลาในการจัดเก็บประจำทุกวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ../add_file/1.ภาษีโรงรือนและที่ดิน 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 3.ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.สอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมรับโรงเรือนนั้น โดยมีห้วงเวลาในการจัดเก็บประจำทุกวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชื่อไฟล์ : เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 1.1. ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน 1.2 ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอัตราค่าปรับ ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2.1 ผู้ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่ เกิน 5 ปี ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% ของค่าภาษี 3.2 เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่ม 5% ของค่าภาษี 3.3 เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่ม 7.5% ของค่าภาษี 3.4 เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น โดยมีห้วงจัดเก็บประจำทุก ภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี อัตราภาษี จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ การอุทธรณ์การฟ้องศาล ยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี ให้เจ้าของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ,ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ อัตราโทษและค่าปรับ ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมิน ยื่นรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี ภาษีป้าย ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น โดยมีห้วงเวลาการจัดเก็บประจำทุกวันที่ ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี อัตราภาษี ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับรูปภาพ หรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 1.1. ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน 1.2 ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอัตราค่าปรับ ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2.1 ผู้ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่ เกิน 5 ปี ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% ของค่าภาษี 3.2 เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่ม 5% ของค่าภาษี 3.3 เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่ม 7.5% ของค่าภาษี 3.4 เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น โดยมีห้วงจัดเก็บประจำทุก ภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี อัตราภาษี จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ การอุทธรณ์การฟ้องศาล ยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี ให้เจ้าของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ,ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ อัตราโทษและค่าปรับ ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมิน ยื่นรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี ภาษีป้าย ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น โดยมีห้วงเวลาการจัดเก็บประจำทุกวันที่ ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี อัตราภาษี ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับรูปภาพ หรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ../add_file/เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 1.1. ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน 1.2 ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอัตราค่าปรับ ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2.1 ผู้ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่ เกิน 5 ปี ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% ของค่าภาษี 3.2 เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่ม 5% ของค่าภาษี 3.3 เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่ม 7.5% ของค่าภาษี 3.4 เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น โดยมีห้วงจัดเก็บประจำทุก ภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี อัตราภาษี จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ การอุทธรณ์การฟ้องศาล ยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี ให้เจ้าของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ,ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ อัตราโทษและค่าปรับ ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมิน ยื่นรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี ภาษีป้าย ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น โดยมีห้วงเวลาการจัดเก็บประจำทุกวันที่ ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี อัตราภาษี ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับรูปภาพ หรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ :

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาดี

หลวงปู่ใหญ่เป็นพระพุทธรูปประจำตำบลซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุ่งข้าวสีเขียวทองแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องนา  ภูหมีคือป่าและภูเขาที่แสนอุดมสมบูรณ์

ล้อมรอบด้วยกรอบสีชมพูแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในตำบลนาดี

สีประจำเทศบาล   ชมพู-เขียว-ทอง  (ความสุข  ความรักความสามัคคี ความอุดมสมบูรณ์)

เพลงประจำหน่วยงาน  เพลงเรารักนาดี  และมาร์ชเทศบาลตำบลนาดี

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาดี

หลวงปู่ใหญ่เป็นพระพุทธรูปประจำตำบลซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุ่งข้าวสีเขียวทองแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องนา  ภูหมีคือป่าและภูเขาที่แสนอุดมสมบูรณ์

ล้อมรอบด้วยกรอบสีชมพูแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในตำบลนาดี

สีประจำเทศบาล   ชมพู-เขียว-ทอง  (ความสุข  ความรักความสามัคคี ความอุดมสมบูรณ์)

เพลงประจำหน่วยงาน  เพลงเรารักนาดี  และมาร์ชเทศบาลตำบลนาดี

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาดี

หลวงปู่ใหญ่เป็นพระพุทธรูปประจำตำบลซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุ่งข้าวสีเขียวทองแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องนา  ภูหมีคือป่าและภูเขาที่แสนอุดมสมบูรณ์

ล้อมรอบด้วยกรอบสีชมพูแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในตำบลนาดี

สีประจำเทศบาล   ชมพู-เขียว-ทอง  (ความสุข  ความรักความสามัคคี ความอุดมสมบูรณ์)

เพลงประจำหน่วยงาน  เพลงเรารักนาดี  และมาร์ชเทศบาลตำบลนาดี

../add_file/

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาดี

หลวงปู่ใหญ่เป็นพระพุทธรูปประจำตำบลซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุ่งข้าวสีเขียวทองแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องนา  ภูหมีคือป่าและภูเขาที่แสนอุดมสมบูรณ์

ล้อมรอบด้วยกรอบสีชมพูแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในตำบลนาดี

สีประจำเทศบาล   ชมพู-เขียว-ทอง  (ความสุข  ความรักความสามัคคี ความอุดมสมบูรณ์)

เพลงประจำหน่วยงาน  เพลงเรารักนาดี  และมาร์ชเทศบาลตำบลนาดี


ชื่อไฟล์ : FZxv8j9Wed105251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ถนนสายบ้านเซิน-โนนสำราญ ขยะอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการซ่อมแซมในเร็วๆนี้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ถนนสายบ้านเซิน-โนนสำราญ ขยะอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการซ่อมแซมในเร็วๆนี้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ../add_file/ถนนสายบ้านเซิน-โนนสำราญ ขยะอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการซ่อมแซมในเร็วๆนี้ (ขออภัยในความไม่สะดวก)
ชื่อไฟล์ : yaGgLo6Wed24742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M7ikHiWWed25310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7swJ2xYWed25504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aDi9EYwWed25652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5CJZMc8Wed33401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2aN0NHPThu93331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/kz7yhh file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/kz7yhh ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/kz7yhh
ชื่อไฟล์ : jZhQs8UMon95336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g1pj7smSun115943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หน้า 225-270 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน้า 225-270 ../add_file/หน้า 225-270
ชื่อไฟล์ : หน้า 121-224 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน้า 121-224 ../add_file/หน้า 121-224
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ : รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย หน้า 121-224 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย หน้า 121-224 ../add_file/รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย หน้า 121-224
ชื่อไฟล์ : ตำบลนาดีก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เดิมตั้งอยู่ข้างสถานีอนามัยบ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาดี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลนาดี อยู่ห่างจากอำเภอสุวรรณคูหา ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร ตั้งงอยู่พิกัดระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๗ ֯ ๒๔’ ๑๖ “ ถึง ๑๓֯ ๓๑’ ๑๖” เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๒֯ ๑๐’๓๔” ถึง ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๑” ตะวันออก ตำบลนาดี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอสุวรรณคูหา ประกอบไปด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาดี, หมู่ที่ ๒ บ้านโนนงาม, หมู่ที่ ๓ บ้านเซิน, หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสำราญ, หมู่ที่ ๕ บ้านวิจิตรพัฒนา, หมู่ที่ ู๖ บ้านค่ายสว่าง, หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี, หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายสว่างพัฒนา, หมู่ที่ ๙ บ้านเซินน้อย, หมู่ที่ ๑๐ บ้านวิจิตรพัฒนาสอง, หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดีสอง, หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีสำราญ หมู่๑๓ บ้านแสงอรุณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลนาดีก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เดิมตั้งอยู่ข้างสถานีอนามัยบ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาดี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลนาดี อยู่ห่างจากอำเภอสุวรรณคูหา ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร ตั้งงอยู่พิกัดระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๗ ֯ ๒๔’ ๑๖ “ ถึง ๑๓֯ ๓๑’ ๑๖” เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๒֯ ๑๐’๓๔” ถึง ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๑” ตะวันออก ตำบลนาดี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอสุวรรณคูหา ประกอบไปด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาดี, หมู่ที่ ๒ บ้านโนนงาม, หมู่ที่ ๓ บ้านเซิน, หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสำราญ, หมู่ที่ ๕ บ้านวิจิตรพัฒนา, หมู่ที่ ู๖ บ้านค่ายสว่าง, หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี, หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายสว่างพัฒนา, หมู่ที่ ๙ บ้านเซินน้อย, หมู่ที่ ๑๐ บ้านวิจิตรพัฒนาสอง, หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดีสอง, หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีสำราญ หมู่๑๓ บ้านแสงอรุณ ../add_file/ ตำบลนาดีก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เดิมตั้งอยู่ข้างสถานีอนามัยบ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาดี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลนาดี อยู่ห่างจากอำเภอสุวรรณคูหา ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร ตั้งงอยู่พิกัดระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๗ ֯ ๒๔’ ๑๖ “ ถึง ๑๓֯ ๓๑’ ๑๖” เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๒֯ ๑๐’๓๔” ถึง ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๑” ตะวันออก ตำบลนาดี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอสุวรรณคูหา ประกอบไปด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาดี, หมู่ที่ ๒ บ้านโนนงาม, หมู่ที่ ๓ บ้านเซิน, หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสำราญ, หมู่ที่ ๕ บ้านวิจิตรพัฒนา, หมู่ที่ ู๖ บ้านค่ายสว่าง, หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี, หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายสว่างพัฒนา, หมู่ที่ ๙ บ้านเซินน้อย, หมู่ที่ ๑๐ บ้านวิจิตรพัฒนาสอง, หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดีสอง, หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีสำราญ หมู่๑๓ บ้านแสงอรุณ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สลับกับลุ่มและเนินเขาขณะเล็ก ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทางทิศใต้ไปทางด้านทิศเหนือมีแม่น้ำ ลำคลองสายเล็ก ๆ จำนวน ๗ สายไหลผ่านพื้นที่จากเขตอำเภอนากลาง ไปทางอำเภอสุวรรณคูหา มีพื้นที่ป่าไม้ชุมชนตามพื้นที่เนินเขาประมาณ ๒.๑๙๗ ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ ๒๖,๙๘๔ ไร่ และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ ที่สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ และพื้นที่อาศัยของประชาชน ประมาณ ๑๗,๓๘.๕ ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๓֯ ๓๑’ ๑๖.๑๘”เหนือ ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๓.๗๑” ตะวันออก) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๗֯ ๒๘’ ๓๘.๘๖” เหนือ ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๑.๓๓” ตะวันตก) ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง (ที่พิกัด ๑๗֯ ๒๕’ ๑๕.๘๓” เหนือ ๑๐๒֯ ๑๖’ ๐๙.๑๖” ตะวันออก) (ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๗֯ ๓๐’ ๑๔.๑๗” เหนือ ๑๐๒֯ ๑’ ๓๔.๔๖” ตะวันออก) เนื้อที่ เทศบาลตำบลนาดี มีเนื้อที่ประมาณ ๗๔.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๖,๕๖๒.๕ ไร่ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาดี มีทั้งหมดจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในตำบลนาดี แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู เช่นเดียวกับอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปีจัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกในเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ลักษณะของดิน ลักษณะและสมบัติดิน ดินโพนพิสัยเป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาเข้ม ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวดมาก ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ ลำหวย ๗ สาย บึง หนองและอื่น ๆ ๓ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย ๙ แห่ง บ่อโยก ๕๕ แห่ง อ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง สระน้ำสาธารณะขณะใหญ่ ๑๔ แห่ง สระน้ำสาธารณะขณะเล็ก ๑๓ แห่ง ลักษณะของไม้และป่าไม้ ทรัพยากรธรมมชาติในพื้นที่ (ป่าชุมชนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี) เนื้อที่โดยปนะมาณ ๒,๑๙๖ – ๓ – ๓๖ ไร่ ป่าเต็งสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลางไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้าง ๆ ซ้อนทับกันอยู่กับปป่าเบญจพรรณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สลับกับลุ่มและเนินเขาขณะเล็ก ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทางทิศใต้ไปทางด้านทิศเหนือมีแม่น้ำ ลำคลองสายเล็ก ๆ จำนวน ๗ สายไหลผ่านพื้นที่จากเขตอำเภอนากลาง ไปทางอำเภอสุวรรณคูหา มีพื้นที่ป่าไม้ชุมชนตามพื้นที่เนินเขาประมาณ ๒.๑๙๗ ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ ๒๖,๙๘๔ ไร่ และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ ที่สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ และพื้นที่อาศัยของประชาชน ประมาณ ๑๗,๓๘.๕ ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๓֯ ๓๑’ ๑๖.๑๘”เหนือ ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๓.๗๑” ตะวันออก) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๗֯ ๒๘’ ๓๘.๘๖” เหนือ ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๑.๓๓” ตะวันตก) ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง (ที่พิกัด ๑๗֯ ๒๕’ ๑๕.๘๓” เหนือ ๑๐๒֯ ๑๖’ ๐๙.๑๖” ตะวันออก) (ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๗֯ ๓๐’ ๑๔.๑๗” เหนือ ๑๐๒֯ ๑’ ๓๔.๔๖” ตะวันออก) เนื้อที่ เทศบาลตำบลนาดี มีเนื้อที่ประมาณ ๗๔.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๖,๕๖๒.๕ ไร่ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาดี มีทั้งหมดจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในตำบลนาดี แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู เช่นเดียวกับอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปีจัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกในเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ลักษณะของดิน ลักษณะและสมบัติดิน ดินโพนพิสัยเป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาเข้ม ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวดมาก ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ ลำหวย ๗ สาย บึง หนองและอื่น ๆ ๓ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย ๙ แห่ง บ่อโยก ๕๕ แห่ง อ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง สระน้ำสาธารณะขณะใหญ่ ๑๔ แห่ง สระน้ำสาธารณะขณะเล็ก ๑๓ แห่ง ลักษณะของไม้และป่าไม้ ทรัพยากรธรมมชาติในพื้นที่ (ป่าชุมชนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี) เนื้อที่โดยปนะมาณ ๒,๑๙๖ – ๓ – ๓๖ ไร่ ป่าเต็งสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลางไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้าง ๆ ซ้อนทับกันอยู่กับปป่าเบญจพรรณ ../add_file/ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สลับกับลุ่มและเนินเขาขณะเล็ก ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทางทิศใต้ไปทางด้านทิศเหนือมีแม่น้ำ ลำคลองสายเล็ก ๆ จำนวน ๗ สายไหลผ่านพื้นที่จากเขตอำเภอนากลาง ไปทางอำเภอสุวรรณคูหา มีพื้นที่ป่าไม้ชุมชนตามพื้นที่เนินเขาประมาณ ๒.๑๙๗ ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ ๒๖,๙๘๔ ไร่ และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ ที่สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ และพื้นที่อาศัยของประชาชน ประมาณ ๑๗,๓๘.๕ ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๓֯ ๓๑’ ๑๖.๑๘”เหนือ ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๓.๗๑” ตะวันออก) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๗֯ ๒๘’ ๓๘.๘๖” เหนือ ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๑.๓๓” ตะวันตก) ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง (ที่พิกัด ๑๗֯ ๒๕’ ๑๕.๘๓” เหนือ ๑๐๒֯ ๑๖’ ๐๙.๑๖” ตะวันออก) (ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๗֯ ๓๐’ ๑๔.๑๗” เหนือ ๑๐๒֯ ๑’ ๓๔.๔๖” ตะวันออก) เนื้อที่ เทศบาลตำบลนาดี มีเนื้อที่ประมาณ ๗๔.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๖,๕๖๒.๕ ไร่ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาดี มีทั้งหมดจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในตำบลนาดี แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู เช่นเดียวกับอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปีจัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกในเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ลักษณะของดิน ลักษณะและสมบัติดิน ดินโพนพิสัยเป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาเข้ม ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวดมาก ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ ลำหวย ๗ สาย บึง หนองและอื่น ๆ ๓ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย ๙ แห่ง บ่อโยก ๕๕ แห่ง อ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง สระน้ำสาธารณะขณะใหญ่ ๑๔ แห่ง สระน้ำสาธารณะขณะเล็ก ๑๓ แห่ง ลักษณะของไม้และป่าไม้ ทรัพยากรธรมมชาติในพื้นที่ (ป่าชุมชนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี) เนื้อที่โดยปนะมาณ ๒,๑๙๖ – ๓ – ๓๖ ไร่ ป่าเต็งสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลางไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้าง ๆ ซ้อนทับกันอยู่กับปป่าเบญจพรรณ
ชื่อไฟล์ : อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1.อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2.อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 3.และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1.อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2.อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 3.และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ../add_file/อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1.อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2.อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 3.และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : ๑. การเกษตร อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม และรับจ้าง ๒. อุตสาหกรรม (หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบลนาดี) – ร้านค้า ๘๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั้มหัวจ่าย) ๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (หยอดเหรียญ) ๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบหลอด) ๖ แห่ง – โรงสีข้าว ๒๐ แห่ง – ร้านวัสดุก่อสร้าง ๒๐ แห่ง – โรงน้ำแข็ง ๒ แห่ง – ร้านซ่อมรถ ๖ แห่ง – ร้านเย็บผ้า ๓ แห่ง – ร้านเสริมสวย ๔ แห่ง – ร้านรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๒ แห่ง – ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และเคมีการเกษตร ๕ แห่ง – กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (OTOP) ๕ แห่ง – ร้านถ่ายรูป ๒ ร้าน – ร้านบริการอินเตอร์เน็ต/เครื่องเล่นเกมส์ ๑๒ แห่ง – โต๊ะสนุกเกอร์ ๒ แห่ง ๓. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ จำนวนกลุ่มทุกประเภท ๒๙ กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม – กลุ่มอาชีพ ๑๔ กลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้า กลุ่มข้างฮางงอก กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มผลิตพันธ์ข้าว กลุ่มแปรรูปตัดเย็บ เสื้อผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบ – กลุ่มออมทรัพย์ ๕ กลุ่ม เช่น กลุ่มสวัสดิการชุมชนกองทุนวันละบาท – กลุ่มอื่น ๆ ๑๐ กลุ่ม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. การเกษตร อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม และรับจ้าง ๒. อุตสาหกรรม (หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบลนาดี) – ร้านค้า ๘๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั้มหัวจ่าย) ๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (หยอดเหรียญ) ๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบหลอด) ๖ แห่ง – โรงสีข้าว ๒๐ แห่ง – ร้านวัสดุก่อสร้าง ๒๐ แห่ง – โรงน้ำแข็ง ๒ แห่ง – ร้านซ่อมรถ ๖ แห่ง – ร้านเย็บผ้า ๓ แห่ง – ร้านเสริมสวย ๔ แห่ง – ร้านรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๒ แห่ง – ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และเคมีการเกษตร ๕ แห่ง – กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (OTOP) ๕ แห่ง – ร้านถ่ายรูป ๒ ร้าน – ร้านบริการอินเตอร์เน็ต/เครื่องเล่นเกมส์ ๑๒ แห่ง – โต๊ะสนุกเกอร์ ๒ แห่ง ๓. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ จำนวนกลุ่มทุกประเภท ๒๙ กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม – กลุ่มอาชีพ ๑๔ กลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้า กลุ่มข้างฮางงอก กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มผลิตพันธ์ข้าว กลุ่มแปรรูปตัดเย็บ เสื้อผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบ – กลุ่มออมทรัพย์ ๕ กลุ่ม เช่น กลุ่มสวัสดิการชุมชนกองทุนวันละบาท – กลุ่มอื่น ๆ ๑๐ กลุ่ม ../add_file/ ๑. การเกษตร อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม และรับจ้าง ๒. อุตสาหกรรม (หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบลนาดี) – ร้านค้า ๘๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั้มหัวจ่าย) ๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (หยอดเหรียญ) ๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบหลอด) ๖ แห่ง – โรงสีข้าว ๒๐ แห่ง – ร้านวัสดุก่อสร้าง ๒๐ แห่ง – โรงน้ำแข็ง ๒ แห่ง – ร้านซ่อมรถ ๖ แห่ง – ร้านเย็บผ้า ๓ แห่ง – ร้านเสริมสวย ๔ แห่ง – ร้านรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๒ แห่ง – ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และเคมีการเกษตร ๕ แห่ง – กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (OTOP) ๕ แห่ง – ร้านถ่ายรูป ๒ ร้าน – ร้านบริการอินเตอร์เน็ต/เครื่องเล่นเกมส์ ๑๒ แห่ง – โต๊ะสนุกเกอร์ ๒ แห่ง ๓. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ จำนวนกลุ่มทุกประเภท ๒๙ กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม – กลุ่มอาชีพ ๑๔ กลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้า กลุ่มข้างฮางงอก กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มผลิตพันธ์ข้าว กลุ่มแปรรูปตัดเย็บ เสื้อผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบ – กลุ่มออมทรัพย์ ๕ กลุ่ม เช่น กลุ่มสวัสดิการชุมชนกองทุนวันละบาท – กลุ่มอื่น ๆ ๑๐ กลุ่ม
ชื่อไฟล์ : ” สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเชี่ยน” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ” สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเชี่ยน” ../add_file/” สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเชี่ยน”
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0tyUC96Mon120837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S2TBToBTue112757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ทดลอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดลอง ../add_file/ทดลอง
ชื่อไฟล์ : 2OOgc7YTue20112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lsCi5rBThu113417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันที่ประชุมฯ 9 พฤศจิกายน 2563 วันที่รับรองรายงานการประชุมฯ 4 ธันวาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ประชุมฯ 9 พฤศจิกายน 2563 วันที่รับรองรายงานการประชุมฯ 4 ธันวาคม 2563 ../add_file/วันที่ประชุมฯ 9 พฤศจิกายน 2563 วันที่รับรองรายงานการประชุมฯ 4 ธันวาคม 2563
ชื่อไฟล์ : w3zYu1aWed110640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uqvrCxbMon10529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : J1urmAgWed41151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 72WCwM4Thu94232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3VHxT07Thu102024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9fhCrI6Fri42625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2562 ../add_file/ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ชื่อไฟล์ : dveBXD3Fri43049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LVWN6sMFri43229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mqU2q5zFri43343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jpWOOvQFri43934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SrkpBASFri44112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 83xKAOYFri44206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vWRquv7Fri44254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DTjvCYcThu92308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SbsZtf9Thu45151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pEvTnO9Thu111942.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gEe6axgThu112153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jxKlddjMon41455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ftOULmVMon41643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0fLAK1uMon41731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0dAHHRTMon41947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uwji3UkTue35712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SoxlargMon30900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z8uz9UEFri64347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kkq6qCAFri64644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TLGKdtNFri65250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cpUhRogSun61936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ia38bRbMon30604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DivOGpQMon30736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fod0xyMSat110621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hv4rFYCMon110210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BovXUneThu33957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JQ9uUyPThu54906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8U2l9PnThu60213.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kQRNeo1Mon113709.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PkAZ4E7Mon113921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5AH465pSat63335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d8EMgsNMon75954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GmES3FYMon80553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CoFGWeIMon45530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p6r36JFMon50329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MBxd22rThu91629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) ../add_file/ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/kz7yhh file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/kz7yhh ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/kz7yhh
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) ../add_file/ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/kz7yhh file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/kz7yhh ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/kz7yhh
ชื่อไฟล์ : yE4gyJMTue42819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี เลขที่ 59 หมู่ 11 ถนนนาดี-สุวรรณคูหา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 โทร. 042-005245 อีเมล saraban@nadi-suwan.go.th คณะผู้บริหาร 1.นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี 085-7527003 2.นายบุญเวิน จำวิเศษ รองนายกเทศมนตรี คนที่1 087-2304244 3.นายสมพร ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 086-4675411 4.นายอุดม ศิริทองสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 084-7883469 5.นายกิตติพิพัฒน์ สิมมา เลขานุการนายกเทศมนตรี 080-5542178 หัวหน้าส่วนราชการ 1.นายเด่น วรวะลัย ปลัดเทศบาล 092-7934001 2.นายธารแสงทอง อำเคน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 081-6076788 3.นางดรุณี พยุวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 088-5605918 4.นายศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง 083-3585818 5.นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 088-5505701 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี เลขที่ 59 หมู่ 11 ถนนนาดี-สุวรรณคูหา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 โทร. 042-005245 อีเมล saraban@nadi-suwan.go.th คณะผู้บริหาร 1.นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี 085-7527003 2.นายบุญเวิน จำวิเศษ รองนายกเทศมนตรี คนที่1 087-2304244 3.นายสมพร ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 086-4675411 4.นายอุดม ศิริทองสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 084-7883469 5.นายกิตติพิพัฒน์ สิมมา เลขานุการนายกเทศมนตรี 080-5542178 หัวหน้าส่วนราชการ 1.นายเด่น วรวะลัย ปลัดเทศบาล 092-7934001 2.นายธารแสงทอง อำเคน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 081-6076788 3.นางดรุณี พยุวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 088-5605918 4.นายศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง 083-3585818 5.นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 088-5505701 ../add_file/ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี เลขที่ 59 หมู่ 11 ถนนนาดี-สุวรรณคูหา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 โทร. 042-005245 อีเมล saraban@nadi-suwan.go.th คณะผู้บริหาร 1.นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี 085-7527003 2.นายบุญเวิน จำวิเศษ รองนายกเทศมนตรี คนที่1 087-2304244 3.นายสมพร ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 086-4675411 4.นายอุดม ศิริทองสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 084-7883469 5.นายกิตติพิพัฒน์ สิมมา เลขานุการนายกเทศมนตรี 080-5542178 หัวหน้าส่วนราชการ 1.นายเด่น วรวะลัย ปลัดเทศบาล 092-7934001 2.นายธารแสงทอง อำเคน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 081-6076788 3.นางดรุณี พยุวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 088-5605918 4.นายศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง 083-3585818 5.นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 088-5505701
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 2.ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางกายและใจ 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการศึกษา 5.ประชาชนผลิตสินค้าได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6.ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 2.ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางกายและใจ 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการศึกษา 5.ประชาชนผลิตสินค้าได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6.ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ../add_file/1.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 2.ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางกายและใจ 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการศึกษา 5.ประชาชนผลิตสินค้าได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6.ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อไฟล์ : ifQQ9INThu100321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5KfUcumThu110846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFZvOnWThu30000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A6FUuMAThu82208.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eyrTDuBFri113420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Dwd8xqDFri73244.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : esqYNf7Fri21411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FBjedACFri114712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sbF3WFQFri120054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sbDCPWQFri120559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yRoEdFvFri121112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b9UgwjmFri123703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s0HYOhXFri124326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iDzQc9VFri125433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uGnAV34Fri15236.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JmY7c4gFri22603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HapSItoFri15330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wc42BjaFri24146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uRP3JS3Fri24342.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j2vuUjBFri24525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 86BP69eFri25130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7AKzOYqFri25240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lyicVJCFri30349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MwbMYJiFri30640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ftsKYjvFri30830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5cxuAv3Fri31109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : soEayF7Fri32356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZvizIi3Fri33135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MiMaPRBFri33923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9AKzlgfFri35050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oMOPoawFri40108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fsRkknTFri40249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yjRHZvcFri40344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vBQDCbWFri43704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2TNRpCVFri50948.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dgamiKnFri51557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5OcHjn6Mon20639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dLjr8zcMon41033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bjyf204Mon41529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hezvjm8Mon42023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : G5WQhpjMon52954.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jh9nkujThu113439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xm7xup6Thu20158.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wIfEx2CFri101708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ej9t5B8Fri102127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : APjJ5PEFri103049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ylGg8NXMon124335.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eO68keoMon15904.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FRvebfpMon22317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : F8u57D0Tue112644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rO7S4dxTue34021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e5JwplzFri100318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : qtFYgqYMon62012.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กำหนดประชุมสภาฯ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาดี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดประชุมสภาฯ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาดี ../add_file/กำหนดประชุมสภาฯ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาดี
ชื่อไฟล์ : tNG1Tk3Tue55252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V0zACI8Fri42347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : uObH9EfMon42248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : https://forms.gle/njAxsV5Niuw6A8Wu8 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://forms.gle/njAxsV5Niuw6A8Wu8 ../add_file/https://forms.gle/njAxsV5Niuw6A8Wu8
ชื่อไฟล์ : https://forms.gle/VjAo4EsCHBtHTqX16 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://forms.gle/VjAo4EsCHBtHTqX16 ../add_file/https://forms.gle/VjAo4EsCHBtHTqX16
ชื่อไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1vzVror9ckdIMw-rjW3i7V_q0L-wWhKDD/view?usp=sharing file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://drive.google.com/file/d/1vzVror9ckdIMw-rjW3i7V_q0L-wWhKDD/view?usp=sharing ../add_file/https://drive.google.com/file/d/1vzVror9ckdIMw-rjW3i7V_q0L-wWhKDD/view?usp=sharing
ชื่อไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1vzVror9ckdIMw-rjW3i7V_q0L-wWhKDD/view?usp=sharing file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://drive.google.com/file/d/1vzVror9ckdIMw-rjW3i7V_q0L-wWhKDD/view?usp=sharing ../add_file/https://drive.google.com/file/d/1vzVror9ckdIMw-rjW3i7V_q0L-wWhKDD/view?usp=sharing
ชื่อไฟล์ : https://forms.gle/WCVhoCK55yWEAk2B7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://forms.gle/WCVhoCK55yWEAk2B7 ../add_file/https://forms.gle/WCVhoCK55yWEAk2B7
ชื่อไฟล์ : JBx6cKIThu114230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : axEeZqpMon113011.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GQ5uZPzTue122643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fSigwhITue122722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vqngoJmTue10354.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VgtUjiCTue10927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mAdLUejTue11229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ySj77tdTue12610.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rty7G70Tue12644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UKTjxF7Tue12721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CPBDJneThu23015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y6f7S5PThu23034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HmY3OE2Thu23053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1jJAl7uThu23116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1D5i5fCThu23134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cI0rXlMThu42530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : deJtqWjThu42722.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jddQHpDFri31741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qdml1CKFri32020.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JVn6PCAMon100051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j5m4tiMMon14548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m5GmImAMon14741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fYwrFcxMon31620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3h7YUXmMon31910.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 33CZJREWed14434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yj0QJ3dWed15101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LIqKoHdWed40025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9msWV8xWed21736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TEa2Yu2Wed22220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3thDOztFri42433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 3VnWyx0Fri45540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dqlGHTFMon113514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O75u0l1Tue15643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nmRxlP8Tue20151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yLbfCQQWed14343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UiQOL9aWed14657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s9WmVo1Wed20658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OCtwwFDWed20943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ah7nmLYWed21152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dBmlN5MWed21723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : q9PHiLZThu51440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : C34AlTRThu53334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : YCytYoiThu52709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a51wqwbTue10641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CjhGbSJTue11424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GmaPBOCTue92839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QorcwrsTue92908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UGW7gUFTue23033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Le9IBIzTue23329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l1DZI2aTue33114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CetAaOHTue93109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SeaAlIPMon24816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eCuzCduSat85913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8B3cVnFFri102500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vDJWfwtMon114547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j6Nlmb5Fri51242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6xUuzmSTue51735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HkhN9xSFri64744.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZmgI9T0Mon10504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ElgwxCUWed72008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wvX4pSXThu73032.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rclbgtMThu114803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SiPXCsLFri51650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZLo9Bl5Mon95714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ybgXyhIMon100242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bwDwUs0Thu43458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : flDqpt8Thu43636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Jhcg3E3Thu44614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jwhbuJrThu93422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zqs2rDdThu102500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ลิงค์ shorturl.asia/XLdMH file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลิงค์ shorturl.asia/XLdMH ../add_file/ลิงค์ shorturl.asia/XLdMH
ชื่อไฟล์ : o3qc4KVThu95952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sl7fwCQThu45324.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส.4) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส.4) ../add_file/ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส.4)
ชื่อไฟล์ : sde13yNTue115436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CVuXjwFThu104919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R0kH8yJThu105827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JNVY1bGWed14800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dER8K0JMon30157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oYB9DSyMon30950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QnTF5iwMon31426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J9Rl66UMon31650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : feBYkurMon33023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j2VqirBWed91615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CavBnPPTue11906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://lin.ee/ZfC3cK8 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://lin.ee/ZfC3cK8 ../add_file/https://lin.ee/ZfC3cK8
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://lin.ee/ZfC3cK8 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://lin.ee/ZfC3cK8 ../add_file/https://lin.ee/ZfC3cK8
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o3qa7FqTue11530.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซึ่งในการนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี สภาเทศบาลตำบลนาดี พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการพัฒนา ได้มีกำหนดการลงพื้นที่การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชนประจำปี 2565 **อย่าลืมเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากๆนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซึ่งในการนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี สภาเทศบาลตำบลนาดี พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการพัฒนา ได้มีกำหนดการลงพื้นที่การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชนประจำปี 2565 **อย่าลืมเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากๆนะคะ** ../add_file/ซึ่งในการนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี สภาเทศบาลตำบลนาดี พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการพัฒนา ได้มีกำหนดการลงพื้นที่การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชนประจำปี 2565 **อย่าลืมเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากๆนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลนาดีทราบ และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารงานต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลนาดีทราบ และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารงานต่อไป ../add_file/เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลนาดีทราบ และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารงานต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ../add_file/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลนาดี ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ปี 2564 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564 โดยรายงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10.00 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน ปรากฏว่าผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2464 ลดลง 22.20% file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลนาดี ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ปี 2564 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564 โดยรายงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10.00 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน ปรากฏว่าผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2464 ลดลง 22.20% ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลนาดี ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ปี 2564 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564 โดยรายงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10.00 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน ปรากฏว่าผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2464 ลดลง 22.20%
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ทำได้จริง พร้อมสถานที่ส่งต่อขยะรีไซเคิล สามารถอ่านเนื้อหาได้จาก link หรือ QR code นี้ https://home.maefahluang.org/17412906/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ทำได้จริง พร้อมสถานที่ส่งต่อขยะรีไซเคิล สามารถอ่านเนื้อหาได้จาก link หรือ QR code นี้ https://home.maefahluang.org/17412906/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2 ../add_file/การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ทำได้จริง พร้อมสถานที่ส่งต่อขยะรีไซเคิล สามารถอ่านเนื้อหาได้จาก link หรือ QR code นี้ https://home.maefahluang.org/17412906/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสีย สามารถเข้าดูข้อมูลความรู้ได้จาก Link ด้านล่างนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.saluanglocal.go.th/fileupload/tip/tb_tip_10_1.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่ออ่านหนังสือคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" เพื่อประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่ออ่านหนังสือคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" เพื่อประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ../add_file/เพื่ออ่านหนังสือคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" เพื่อประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : GAWNzV4Thu115820.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MdNP658Thu115829.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ztiQcdVThu115838.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3bLJ1azThu115849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KQ7wcrSThu115904.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZuqPEctThu115935.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MCSN7JbThu44755.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZanaFaBThu121916.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aiE4JXmThu121927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8Op4UYDThu121939.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IxRU8s0Thu21159.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : u53cRQbThu42953.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 59DDjppThu44224.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4nn0lYKFri33052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 16Q5liYFri20220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UJeBesAFri33031.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PU45zjAFri33042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : a0picRqFri23931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : laxYjUNFri32829.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Yq0py0XFri30304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LSJDz7RFri33058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LprOU6bFri33106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RPF0dcbFri33113.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VUfnSu4Fri33121.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WUNuoBGFri33127.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ze0dcxOFri33134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ocXhSymFri33311.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1SY41gBFri33318.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : SbJAWjOMon121500.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TnEKfIuTue115853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียน ท่านนายกเทศบาลตำบลนาดี เนื่องจากในฤดูฝนปี 2565 นี้ ที่นาของผมได้รับความเสียหาย จากน้ำที่มาตามท่อระบายน้ำในหมู่บ้านค่ายสว่าง ต.นาดี ที่มาสุด และลงในที่นาของผม ซึ่งในปีที่ผ่านมาผมได้ดำเนินการปรับที่ดินทำกิน โดยการขุดสระน้ำ และทำโคกหนองนา ซึ่งจากน้ำที่ได้กล่าวมานั้นทำความเสียหายให้กับสระน้ำของผม ทำให้ขอบสระพังทะลายเกิดน้ำท่วมในที่นา ซึ่งก่อน่านี้ในตอนขุดทำสระครั้งแรก นั้นผมได้เอาดินทบปิดปากท่อระบายน้ำที่ลงในนาไว้ แต่ก็ทำให้น้ำไปท่วมขังกับบ้านเรือนฝั่งตรงกันข้าม ก็เลยต้องเปิดปากท่อให้ แต่ก็มาทำความเสียหายให้กับที่ของผมเอง จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ เพราะหากฤดูฝนใหม่ปีหน้ามาถึงคงได้รับความเดือดร้อยอีกเช่นเคย ขอแสดงความนับถือ สุรศักดิ์ หัตถกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียน ท่านนายกเทศบาลตำบลนาดี เนื่องจากในฤดูฝนปี 2565 นี้ ที่นาของผมได้รับความเสียหาย จากน้ำที่มาตามท่อระบายน้ำในหมู่บ้านค่ายสว่าง ต.นาดี ที่มาสุด และลงในที่นาของผม ซึ่งในปีที่ผ่านมาผมได้ดำเนินการปรับที่ดินทำกิน โดยการขุดสระน้ำ และทำโคกหนองนา ซึ่งจากน้ำที่ได้กล่าวมานั้นทำความเสียหายให้กับสระน้ำของผม ทำให้ขอบสระพังทะลายเกิดน้ำท่วมในที่นา ซึ่งก่อน่านี้ในตอนขุดทำสระครั้งแรก นั้นผมได้เอาดินทบปิดปากท่อระบายน้ำที่ลงในนาไว้ แต่ก็ทำให้น้ำไปท่วมขังกับบ้านเรือนฝั่งตรงกันข้าม ก็เลยต้องเปิดปากท่อให้ แต่ก็มาทำความเสียหายให้กับที่ของผมเอง จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ เพราะหากฤดูฝนใหม่ปีหน้ามาถึงคงได้รับความเดือดร้อยอีกเช่นเคย ขอแสดงความนับถือ สุรศักดิ์ หัตถกรรม ../add_file/เรียน ท่านนายกเทศบาลตำบลนาดี เนื่องจากในฤดูฝนปี 2565 นี้ ที่นาของผมได้รับความเสียหาย จากน้ำที่มาตามท่อระบายน้ำในหมู่บ้านค่ายสว่าง ต.นาดี ที่มาสุด และลงในที่นาของผม ซึ่งในปีที่ผ่านมาผมได้ดำเนินการปรับที่ดินทำกิน โดยการขุดสระน้ำ และทำโคกหนองนา ซึ่งจากน้ำที่ได้กล่าวมานั้นทำความเสียหายให้กับสระน้ำของผม ทำให้ขอบสระพังทะลายเกิดน้ำท่วมในที่นา ซึ่งก่อน่านี้ในตอนขุดทำสระครั้งแรก นั้นผมได้เอาดินทบปิดปากท่อระบายน้ำที่ลงในนาไว้ แต่ก็ทำให้น้ำไปท่วมขังกับบ้านเรือนฝั่งตรงกันข้าม ก็เลยต้องเปิดปากท่อให้ แต่ก็มาทำความเสียหายให้กับที่ของผมเอง จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ เพราะหากฤดูฝนใหม่ปีหน้ามาถึงคงได้รับความเดือดร้อยอีกเช่นเคย ขอแสดงความนับถือ สุรศักดิ์ หัตถกรรม
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99asia i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99asia " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99asia ../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99asia
ชื่อไฟล์ : รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน ระยะเวลาการจัดประชุม : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สถานที่จัดประชุม : ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 ติดต่อเราได้ที่ โทร. 0 4200 5245 , 06 2912 1498 หรือ nadee.suwan9@gmail.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน ระยะเวลาการจัดประชุม : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สถานที่จัดประชุม : ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 ติดต่อเราได้ที่ โทร. 0 4200 5245 , 06 2912 1498 หรือ nadee.suwan9@gmail.com ../add_file/รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน ระยะเวลาการจัดประชุม : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สถานที่จัดประชุม : ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 ติดต่อเราได้ที่ โทร. 0 4200 5245 , 06 2912 1498 หรือ nadee.suwan9@gmail.com
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : s94HNrwWed33708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bCik2i1Wed34758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : LVjOaHGWed34912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 6DHxY90Wed35045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประเภท บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประเภท บริหารท้องถิ่น ../add_file/ประเภท บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ :
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : pjtvlImWed112233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่ เทศบาลตำบลนาดี ได้กำหนดการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบูรณาการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการประชาคมหมู่บ้านอย่างถูกต้องตามขั้นตอน และให้ประชาชนในตำบลนาดี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาสำคัญในหมู่บ้านและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศปฏิทินกำหนดการในจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาดี ดังต่อไปนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ เทศบาลตำบลนาดี ได้กำหนดการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบูรณาการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการประชาคมหมู่บ้านอย่างถูกต้องตามขั้นตอน และให้ประชาชนในตำบลนาดี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาสำคัญในหมู่บ้านและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศปฏิทินกำหนดการในจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาดี ดังต่อไปนี้ ../add_file/ ตามที่ เทศบาลตำบลนาดี ได้กำหนดการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบูรณาการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการประชาคมหมู่บ้านอย่างถูกต้องตามขั้นตอน และให้ประชาชนในตำบลนาดี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาสำคัญในหมู่บ้านและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศปฏิทินกำหนดการในจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาดี ดังต่อไปนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายฤาชัย สาจันทร์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการ เรื่อง การปฏิบัติราชการและการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนาดี และเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีประเด็นแจ้งเพื่อทราบดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gif Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรฐานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส (7) วัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ในการนี้ นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาดี ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป และประชาชนเกิดความประทับใจในการรับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายฤาชัย สาจันทร์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการ เรื่อง การปฏิบัติราชการและการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนาดี และเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีประเด็นแจ้งเพื่อทราบดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gif Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรฐานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส (7) วัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ในการนี้ นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาดี ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป และประชาชนเกิดความประทับใจในการรับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ../add_file/เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายฤาชัย สาจันทร์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการ เรื่อง การปฏิบัติราชการและการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนาดี และเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีประเด็นแจ้งเพื่อทราบดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gif Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรฐานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส (7) วัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ในการนี้ นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาดี ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป และประชาชนเกิดความประทับใจในการรับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566) ../add_file/แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแบบตอบรับได้ที่ลิงค์นี้ หรือแสกนคิวอาร์โค๊ดได้ตามภาพด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiMi_iY9cw1ZL9npEw_L6AzmQx0P6a8kvx3gq9Fie0-3JZ3g/viewform?usp=sf_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแบบตอบรับได้ที่ลิงค์นี้ หรือแสกนคิวอาร์โค๊ดได้ตามภาพด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiMi_iY9cw1ZL9npEw_L6AzmQx0P6a8kvx3gq9Fie0-3JZ3g/viewform?usp=sf_link ../add_file/สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแบบตอบรับได้ที่ลิงค์นี้ หรือแสกนคิวอาร์โค๊ดได้ตามภาพด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiMi_iY9cw1ZL9npEw_L6AzmQx0P6a8kvx3gq9Fie0-3JZ3g/viewform?usp=sf_link
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : zppdw78Fri94009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้านการแพทย์และสาธารณสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ../add_file/ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี หรือสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาดี เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 2. แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-4200-5245 3. แจ้งผ่านทางเว็ปไซต์ www.nadi-suwan.go.th 4. แจ้งผ่านทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/Tessabannadee.Suwan ๕. แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ @103vpqrs 6. กล่องรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตั้งบริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาดี ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี หรือสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาดี เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 2. แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-4200-5245 3. แจ้งผ่านทางเว็ปไซต์ www.nadi-suwan.go.th 4. แจ้งผ่านทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/Tessabannadee.Suwan ๕. แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ @103vpqrs 6. กล่องรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตั้งบริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาดี ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ../add_file/ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี หรือสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาดี เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 2. แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-4200-5245 3. แจ้งผ่านทางเว็ปไซต์ www.nadi-suwan.go.th 4. แจ้งผ่านทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/Tessabannadee.Suwan ๕. แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ @103vpqrs 6. กล่องรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตั้งบริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาดี ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : 1. คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ 1.1 เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 1.2 บุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสัญชาติไทยต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ก่อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ 1.1 เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 1.2 บุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสัญชาติไทยต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ก่อน ../add_file/1. คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ 1.1 เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 1.2 บุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสัญชาติไทยต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ก่อน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ขอความช่วยเหลือ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ที่เคารพ กระผมนายศิริพงษ์ คำมะลิด ได้รับคำขอร้องจากนางบัวลัย โพระวัด อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ อบต.นาดี เข้ามาตรวจสอบเพื่อขอรับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือในการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว พร้อมการสนับสนุนทั้งด้านการเงิน การศึกษา เนื่องจากครอบครัวของนางบัวลัย โพระวัดมีฐานะยากจน มีสมาชิกในครอบครัวเยอะ แต่คนในครอบครัวไม่มีรายได้ จึงทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน กระผมหวังว่าคำขอร้องข้างต้นจะได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากทาง อบต.นาดี และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ โปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ศิริพงษ์ คำมะลิด (นายศิริพงษ์ คำมะลิด) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ขอความช่วยเหลือ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ที่เคารพ กระผมนายศิริพงษ์ คำมะลิด ได้รับคำขอร้องจากนางบัวลัย โพระวัด อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ อบต.นาดี เข้ามาตรวจสอบเพื่อขอรับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือในการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว พร้อมการสนับสนุนทั้งด้านการเงิน การศึกษา เนื่องจากครอบครัวของนางบัวลัย โพระวัดมีฐานะยากจน มีสมาชิกในครอบครัวเยอะ แต่คนในครอบครัวไม่มีรายได้ จึงทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน กระผมหวังว่าคำขอร้องข้างต้นจะได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากทาง อบต.นาดี และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ โปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ศิริพงษ์ คำมะลิด (นายศิริพงษ์ คำมะลิด) ../add_file/เรื่อง ขอความช่วยเหลือ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ที่เคารพ กระผมนายศิริพงษ์ คำมะลิด ได้รับคำขอร้องจากนางบัวลัย โพระวัด อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ อบต.นาดี เข้ามาตรวจสอบเพื่อขอรับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือในการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว พร้อมการสนับสนุนทั้งด้านการเงิน การศึกษา เนื่องจากครอบครัวของนางบัวลัย โพระวัดมีฐานะยากจน มีสมาชิกในครอบครัวเยอะ แต่คนในครอบครัวไม่มีรายได้ จึงทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน กระผมหวังว่าคำขอร้องข้างต้นจะได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากทาง อบต.นาดี และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ โปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ศิริพงษ์ คำมะลิด (นายศิริพงษ์ คำมะลิด)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/