ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง