messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

One Stop Service (OSS)
ข้อมูลทั่วไป
info โครงสร้างการบริหารงาน
check_circle วิสัยทัศน์-พันธกิจ
visibility ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
folder อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
check_circle ประวัติความเป็นมา
check_circle สภาพทั่วไป
call ช่องทางการติดต่อ
info การชำระภาษี
picture_as_pdf กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
check_circle สภาพเศรษฐกิจ
folder จำนวนบ้านและประชากร
folder กฏหมายสำหรับประชาชน
check_circle สินค้า OTOP
folder ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง อบต.นาดี พ.ศ.2539
folder ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ อบต.นาดี เป็นเทศบาลตำบลนาดี พ.ศ.2551
folder กฎหมายจัดตั้งเทศบาล
folder พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จำนวน13จุด [11 เมษายน 2567]
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 (เขต2 ชุมชนบ้านเซิน/เซินน้อย/ราษฎรเกษมศรี/แสงอรุณ/โนนงาม/โนนสำราญ/ศรีสำราญ [11 เมษายน 2567]
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 (เขต1 ชุมชนนาดี/นาดีสอง/ค่ายสว่าง/ค่ายสว่างพัฒนา/วิจิตร/วิจิตรพัฒนา [10 เมษายน 2567]
วันนี้ 4 เมษายน 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีและให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม ม. 13 บ้านแสงอรุณ [4 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 7 ) ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนบ้านเซิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนบ้านโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
check_circle แบบสำราจการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (โปรดสะแกนคิวอาร์โคดนี้)

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (โปรดสะแกนคิวอาร์โคดนี้)

องค์กร
เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาดี
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
folder เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำแหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
folder เทศบัญญัติ เรื่อง สุขลักษณะในการดำเนินกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและขนส่งน้ำแข็ง
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้2,555
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)74,385
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ