สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่เกิน 200 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิก)
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 5
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 209
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1