สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
check_circle ประวัติความเป็นมา
ภาพ

ประวัติความเป็นมา
ตำบลนาดีก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เดิมตั้งอยู่ข้างสถานีอนามัยบ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาดี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลนาดี อยู่ห่างจากอำเภอสุวรรณคูหา ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร ตั้งงอยู่พิกัดระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๗ ֯ ๒๔’ ๑๖ “ ถึง ๑๓֯ ๓๑’ ๑๖” เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๒֯ ๑๐’๓๔” ถึง ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๑” ตะวันออก ตำบลนาดี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอสุวรรณคูหา ประกอบไปด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาดี, หมู่ที่ ๒ บ้านโนนงาม, หมู่ที่ ๓ บ้านเซิน, หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสำราญ, หมู่ที่ ๕ บ้านวิจิตรพัฒนา, หมู่ที่ ู๖ บ้านค่ายสว่าง, หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์เกษมศรี, หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายสว่างพัฒนา, หมู่ที่ ๙ บ้านเซินน้อย, หมู่ที่ ๑๐ บ้านวิจิตรพัฒนาสอง, หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดีสอง, หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีสำราญ หมู่๑๓ บ้านแสงอรุณ