สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
check_circle วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนาดี
” สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเชี่ยน”
พันธกิจ
1.พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 3.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้านการเกษตร 4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬาในท้องถิ่น 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 6.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 7.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ส่งเสริมให้ความรู้สู่อาเซียน
เป้าประสงค์
1.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 2.ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางกายและใจ 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการศึกษา 5.ประชาชนผลิตสินค้าได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6.ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล