messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ประกาศราคากลาง (ระบบe-GP)
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายสว่างพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง เทศบาลตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างปรับปรุงยกระดับผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเคลือบผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๙ บ้านค่ายสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายซอยบ้านนายแดง พานกุล บ้านนาดีสอง หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาดีสอง-บ้านค่ายสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.11-008 สายแยกทางหลวงชนบท นภ.4020-ภูฮัง บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านเซิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กีฬา งานสาธารณสุข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล๋็ก ปากลิ้นรางชั้น3 และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านแม่บัวลา เริงฮัง - ภูถ้ำพระ บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กีฬา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดทางไปวัดป่าพระธาตุเวฬุวัน บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายกาวี กมลละคร บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ด้านข้างและด้านหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านเซิน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มหน้าวัด) บ้านเซินน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดทางไปวัดป่าภูประดู่ บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. พร้อมปักชื่อ, เครื่องหมาย, หมวก, เข็มขัด และรองเท้าจังเกิ้ล เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านโนนงาม - วัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๒ บ้านโนนงาม ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดทางไปวัดป่าพระธาตุเวฬุวัน บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายกาวี กมลละคร บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสายบ้านนายพะเนียง ถวิมาตย์ (เส้นภูฮัง) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเคลือบผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านนางวาลี เชื่อม บ้านนางสาคร กุลจันทะ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างปรับปรุงถนน คสล. และซ่อมแซมคอสะพานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(ถนนสายบ้านโนนสำราญเชื่อมบ้านนาไก่) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน เขตเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์น้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสำราญ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเส้น ภูหมี บ้านเซิน หมู่ที่ ๓ - บ้านนาดีสอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเส้น บ้านเซินน้อย หมู่ที่ ๙ - บ้านภูวงศ์ ตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางบ้านวิจิตรพัฒนาสอง เชื่อม บ้านกุดฮู ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
1 - 50 (ทั้งหมด 160 รายการ) 1 2 3 4