สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายธารแสงทอง อำเคน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป )
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายสุพัฒน์ชัย ทรงพุฒิ
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายสุพัฒน์ชัย ทรงพุฒิ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ข้อมูลติดต่อ : 085-6484411
นางสาวพรทิพย์ จันดาแพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายอภิสิทธิ์ เหตุเกตุษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นางสาวภัทราภรณ์ สอนคำมี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ข้อมูลติดต่อ : 081-0495957
นางสาวนฤดี ลักษณะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ข้อมูลติดต่อ : 091-8694640
นางสาวรัตนากร ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ข้อมูลติดต่อ : 086-9446142
นางสาวขนิฐา วงศ์ชมภู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายภัทรพล สุธรรมราช
พนักงานธุการกลาง
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นางสาวดวงจิตร์ เพชรชาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ข้อมูลติดต่อ : 081-7088327
นางสาวดาริกา แดงนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ข้อมูลติดต่อ : 062-4469098
นางสาวกล้วยไม้ สุปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ข้อมูลติดต่อ : 088-5124614
นางสาวถมลวรรณ ชัยริด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายวุฒิไกร พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ ช่างทองคำ
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายทวีศักดิ์ ธรรมา
เวชกรฉุกเเฉิน (BL.S)
นายสัญชัย สุนา
เวชกรฉุกเฉิน (BL.S)
นายอนันต์ สิงห์โต
เวชกรฉุกเฉิน (BL.S)
นายไชยยา เดชวงษา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวุฒิพงษ์ กองบุญเรือง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อมูลติดต่อ : 0926929482
นางขวัญสุดา กุลษา
แม่บ้าน
นางสมัย จันทร์ไทย
แม่บ้าน
นางสุดาวรรณ แดงนา
แม่บ้าน
นายเนติพงษ์ สอนประเทศ
พนักงานสาธารณสุข
ข้อมูลติดต่อ : 0842938974
นายเทิดพิทักษ์ สารเหล่าโพธิ์
พนักงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลติดต่อ : 0990912132
นายนพดล ดรหมื่นศรี
พนักงานขับรถยนต์
ข้อมูลติดต่อ : 0832530369
นายฮง จันทะกุล
ภารโรง
นายวิชัย เขียวมะหา
ภารโรง
นายดำเนิน ขันตรีกรม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสะอาด ชัยริด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิรัตน์ ติดสุข
พนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายขวัญ พรมลา
พนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายสุพรรณ ศรีหนองคู
พนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายทองสา สิงหาร
พนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายสงคราม ภามาตร
พนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายลิขิต อินเพียว
พนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายวีรยุทธ นุพรมมา
พนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นางสบันงา พลเดช
พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวจงกลพรรณ อินทรี
พนักงานรักษาความสะอาด
นางสมบัติ คำอ้อ
พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวโสภา ปิดป้อง
พนักงานรักษาความสะอาด
นายสอนชัย บุตรหึง
พนักงานรักษาความสะอาด
นางจตุพร ศาสนา
พนักงานรักษาความสะอาด
นางบังอร พิศสุวรรณ
พนักงานรักษาความสะอาด
นายกฤษณะ รถหามแห่
พนักงานขับรถดับเพลิง